ข้อเสนอโครงการประจำปี

ลำดับชื่อไฟล์เอกสารดูไฟล์แนบfilePath
1 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 ดูไฟล์แนบ fileDownload/42.pdf
2 ค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 ดูไฟล์แนบ fileDownload/43.pdf