ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (อ่านแล้ว 235 ครั้ง)


ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 – 2564 งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 วันที่ 19 เมษายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2563 – 2564  งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  ครั้งที่ 12  ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง, ห้องประชุมสหกิจศึกษา และห้องเตรียมสหกิจศึกษา อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2563
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นายสุเมธ สุขพิทักษ์  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
นายวีระพงศ์ ทัพสุวรรณ  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเวทิตา เลี่ยมแก้ว  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ประจำปี 2564
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นายเกรวุฒิ ประคองเกื้อ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธีรพงศ์ ทับแก้ว  หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสุรนาถ บุญสวัสดิ์  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  คณะวิชาวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกนกกาญจน์  แย้มเขียว 
นางสาวทัศนีย์  บิลรงค์
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวญาณิศา ทองรักจันทร์  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ
นายภานุสรณ์  เอี่ยมจันทร์
หลักสูตรเคมี  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ
นายอารีฟ แวมิง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์นิเทศ
ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ปรเภทคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว  ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา  ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ
นายศักดิ์อรุณ  แก้วเถื่อน  ตำแหน่ง Resorts Manager and Sales Marketing สถานประกอบการ First Bungalow Beach Resort

ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล สถานประกอบการ บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

ประเภทผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น
ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ
นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ
บริษัท ฟาร์เมชภาคใต้ จำกัด

ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ประจำปี 2564
รางวัลชนะเลิศ
Melia Hanoi Hotel

       ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าประกวดในระดับประเทศที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

        ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในครั้งนี้ทุกท่าน และใคร่ขอขอบคุณสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนทุกแห่งที่ร่วมส่งนักศึกษาและผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสำหรับกิจกรรมการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในครั้งนี้

ไฟล์แนบ

ไม่มีไฟล์แนบ
Label