ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทยคร้้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่านแล้ว 55 ครั้ง)

ประชุมร่วมกับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเตรียมงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10

ไฟล์แนบ

Label