วิสัยทัศน์

          มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ
 

พันธกิจ

          พันธกิจ
1. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

ประวัติเครือข่าย

          วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
2. เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละสถาบันการศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
4. เพื่อร่วมจัดหาและสร้างฐานข้อมูลกลางองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
5. เพื่อร่วมกันบริหารจัดการในการจัดส่งนักศึกษาของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนให้ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
6. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดนวัตกรรมและการนิเทศงานสหกิจศึกษาระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต