หลักสูตรฝึกอบรม

ปี พ.ศ.ชื่อหลักสูตรจัดโดยลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2563หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2563หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 3 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2562หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2562หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 1 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 2 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10สป.อว.ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2560หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2560หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2559หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2559หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2558หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2557หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2557หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2556หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2556หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 16สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2556หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2555หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2555หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2555หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2555หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2554หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2554หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2553หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4สมาคมสหกิจศึกษาไทย ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2552ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย/สป.อว./เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร