หลักสูตรฝึกอบรม

ปี พ.ศ.ชื่อหลักสูตรจัดโดยลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรการเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร