คณะทำงาน

No Image
ประธานคณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
สังกัด : ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Biotechnology)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 0756773176
โทรสาร : 075673114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0818360161
E-mail : spadungs@wu.ac.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กระทุ็ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076276009
โทรสาร : 076276010
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0812702858
E-mail : pkannaovakun@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวมัซนีย์ วิเชียร โทร. 0-7627-6177-9

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา : Chemical Engineering
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077278806
โทรสาร : 077355041
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0945489283
E-mail : tule.s@psu.ac.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง โทร. 0836323633

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ นราภรณ์ ไชยรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075201756
โทรสาร : -
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0812852914
E-mail : naraporn.j@psu.ac.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. เบญจพร ชนะกุล
มหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การประเมินการศึกษา)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075392043
โทรสาร : 075392043
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0896506724
E-mail : chanakul_ben@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : ร.ต.หญิงขวัญชนก ชุมศรี โทร. 0987282590

No Image
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา ช่วยชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (สัตวศาสตร์)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075773131
โทรสาร : 075329936
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0898736853
E-mail : nantanachu@yahoo.com
ผู้ประสานงาน : เบอร์ติดต่อ 07577 3131-2 ต่อ 146

No Image
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช สุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ : 0819583057
โทรสาร : 075204059
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0814797319
E-mail : s_chutinut47@yahoo.com, S.chutinut58@gmail.com
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
นางสาว นางสาวรัศมี ศรีบุญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สังกัด : สำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075770136
โทรสาร : 075538031
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0986891874
E-mail : rasamee_view@hotmail.co.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวนูรนิซรีน สามะอาลี โทร. 087-2896662

No Image
คณะทำงาน
นางสาว ปัทมา ช่วยพิทักษ์
มหาวิทยาลัยตาปี
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สังกัด : สำนักงาน ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ที่ติดต่อ : เลขที่ 8/151 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077204431
โทรสาร : 077264225
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0869517424
E-mail : pattama@tapee.ac.th
ผู้ประสานงาน : เบอร์ติดต่อ 077204431 ต่อ 2400

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา : -
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 21 หมู่ ๖ ถ.เทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076211959
โทรสาร : 076211778
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0896524886
E-mail : kittisak@pkru.ac.th
ผู้ประสานงาน : เบอร์ติดต่อ 076211959 ต่อ 108

No Image
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา : ป.เอก Dr.rer.nat (Biophysik)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเลอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077913357
โทรสาร : 077913357
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0988020084
E-mail : kmaswiwat@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง

No Image
คณะทำงาน
นาย สมชาย เรืองทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานสหกิจศึกษา
สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075754024
โทรสาร : 075754028
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0831727512
E-mail : somchaie-30@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 0864782887
โทรสาร : 0840582499
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 075489613
E-mail : kit_src@yahoo.com
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
อาจารย์ พิระ วัฒิธรรม
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : วิทยาลัยชุมชนพังงา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 69 หมู่ 6 ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม่) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทรศัพท์ : 076599405
โทรสาร : 076599405
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0980536671
E-mail : pira2506@hotmail.co.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
นาย ภูวไนย ศรีเวชนันต์
วิทยาลัยชุมชนระนอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 2/4 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์ : 077821068
โทรสาร : 0 77823326
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0813133452
E-mail : bhuwanais@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงานและเลขานุการ
อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัด : ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 075673176
โทรสาร : 075673114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0812959552
E-mail : attanan@gmail.com/attanan.ta@wu.ac.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นาย เอกราช แก้วเขียว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
สังกัด : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 075673183
โทรสาร : 075673114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0615478556
E-mail : akaratkai@gmail.com
ผู้ประสานงาน : -