รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับ 1
การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจังหน้าเพื่อลดปัญหาเสียง ที่เกิดขึ้นหลังการประกอบรถยนต์
บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

No Image
นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นวัตกรรมสหกิจศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1
การประยุกต์ใช้ VBA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแผนกการผลิต
บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด