รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี

รางวัลประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
ชนะเลิศนางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปียอุตสาหกรรมการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กผ่านการใช้ทักษะและประสบการณ์ เชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษาร้านเพลินร้านอาหารเพลิน จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับ 1นายสุรนาถ บุญสวัสดิ์บริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ระบบยืม คืนเวชระเบียนผู้ป่วยในผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวกนกกาญจน์ แย้มเขียว การจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีการวิเคราะห์ฐานกิจกรรมต้นทุนการรับ จัดเก็บ และงานส่งมอบบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับ 2นางสาวทัศนีย์ บิลรงค์การจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีการวิเคราะห์ฐานกิจกรรมต้นทุนการรับ จัดเก็บ และงานส่งมอบบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รางวัลประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
ชนะเลิศนายเกรวุฒิ ประคองเกื้อ วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Study to install Hot Water Coil in Acid Dipping Tankบริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
รองชนะเลิศอันดับ 1นายธีรพงศ์ ทับแก้วการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
ชนะเลิศนางสาวญาณิศา ทองรักจันทร์ วิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Auto top up coagulant dipping tank lineT11 and T12 at block Aบริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
รางวัลประเภทนานาชาติ
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
ชนะเลิศนายอารีฟ แวมิงวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Galaxy-Galaxy Lensing as a Test of Modified GravityInstitute for Computational Cosmology (ICC), Durham University