ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ณ ประสานสุขรีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช