ข่าวประกาศ

หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 (อ่านแล้ว 1 ครั้ง) 14https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรการเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2 (อ่านแล้ว 0 ครั้ง) 13https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรการเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 1 (อ่านแล้ว 19 ครั้ง) 11https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 (อ่านแล้ว 36 ครั้ง) 10http://ced.wu.ac.th/seminar/wil/
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 (อ่านแล้ว 0 ครั้ง) 15https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (อ่านแล้ว 2 ครั้ง) 12https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 (อ่านแล้ว 0 ครั้ง) 16https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 (อ่านแล้ว 0 ครั้ง) 17https://www.uppersouthcoop.org