หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 3 (อ่านแล้ว 36 ครั้ง) 42https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 2 (อ่านแล้ว 4 ครั้ง) 41https://www.uppersouthcoop.org/
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 4 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป) (อ่านแล้ว 1 ครั้ง) 40https://www.uppersouthcoop.org/
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (อ่านแล้ว 1 ครั้ง) 39https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 3 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป) (อ่านแล้ว 10 ครั้ง) 33https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7 (อ่านแล้ว 6 ครั้ง) 32https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 (อ่านแล้ว 3 ครั้ง) 36https://www.uppersouthcoop.org/
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 (อ่านแล้ว 10 ครั้ง) 14https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 (อ่านแล้ว 1 ครั้ง) 35https://www.uppersouthcoop.org
หลักสูตรคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มวล.รุ่นที่ 2 (ต้องผ่านการอบรมจากหลักสูตรรับรองของ สป. อว. ต่อไป) (อ่านแล้ว 0 ครั้ง) 13https://www.uppersouthcoop.org