รายชื่อคณาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรม

ชื่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ.จัดโดยชื่อหลักสูตร
นางสาวกัญญา หนูเดชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2561เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
นายเริงศักดิ์ พันธมาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2561เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
นางสาวก หนูเดชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2561เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นางสาวพัตรผ่อง สมบุญญฤทธิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2561เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา