วิสัยทัศน์

          มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ทดสอบ Test

Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network
 

พันธกิจ

          1. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกันของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ทดสอบ Test

Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network
 

ประวัติเครือข่าย

          ประวัติเครือข่ายสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ประวัติเครือข่ายสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ประวัติเครือข่ายสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ มุ่งสร้างระบบงานสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ทดสอบ Test

Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network
Upper Southern Cooperatiive Education Network