หลักสูตรฝึกอบรม

ปี พ.ศ.ชื่อหลักสูตรจัดโดยลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2564หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2563หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2562หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรทดสอบเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2561เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร
2561หลักสูตรสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ลิ้งค์รายละเอียดหลักสูตร