คณะทำงาน

No Image
ประธานคณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
สังกัด : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Biotechnology)
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 0756773176
โทรสาร : 075673114
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0818360161
E-mail : spadungs@wu.ac.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กระทุ็ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076276542
โทรสาร : 076276010
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 076276542
E-mail : rattana.w@phuket.psu.ac.th
ผู้ประสานงาน : -

No Image
คณะทำงานและเลขานุการ
นาย เอกราช แก้วเขียว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
สังกัด : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่อยู่ที่ติดต่อ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 075673186
โทรสาร : 075673186
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 075673186
E-mail : akaratkai@gmail.com
ผู้ประสานงาน : -

No Image
ทดสอบ
อาจารย์ กัญญา หนูเดช
ทดสอบชื่อมหาวิทยาลัยไม่สังกัดเครือข่าย
ตำแหน่ง : ทดสอบ
สังกัด : ทดสอบ
วุฒิการศึกษา : ทดสอบ
ที่อยู่ที่ติดต่อ : ทดสอบ
โทรศัพท์ : ทดสอบ
โทรสาร : ทดสอบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ทดสอบ
E-mail : ทดสอบ
ผู้ประสานงาน : ทดสอบ

No Image
ทดสอบ
อาจารย์ จุรีย์พร แก้วเกิด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : ทดสอบ
สังกัด : ทดสอบ
วุฒิการศึกษา : ทดสอบ
ที่อยู่ที่ติดต่อ : ทดสอบ
โทรศัพท์ : ทดสอบ
โทรสาร : ทดสอบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : ทดสอบ
E-mail : ทดสอบ
ผู้ประสานงาน : ทดสอบ