รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
นางสาวนพรัตน์ พรหมจรรย์
อาเซียนศึกษา สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นานาชาติ
พจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะในโรงงาน ภาษาอังกฤษ-เวียดนาม-ไทย
บริษัท ไทย ซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสทรี จำกัด ประเทศเวียดนาม

No Image
นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ
ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
Working Experience as an Assistant Editor
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)

No Image
นางสาวนางสาวชมัยพร กุมารจันทร์
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นวัตกรรมสหกิจศึกษา
การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด