รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
นางสาวกัญญา หนูเดช
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
ชนะเลิศ
การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน
บริษัท จอลลี่ ทราเวล จำกัด

No Image
นายเริงศักดิ์ พันธมาศ
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชมเชย
การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน
โรงแรมวิลล่า โซลิธูท ภูเก็ต

No Image
นางสาวจุรีย์พร แก้วเกิด
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นวัตกรรมสหกิจศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2
การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

No Image
นางสาวอนัน หห
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สหกิจศึกษานานาชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1
“Save LIPE for all”
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด