รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี

รางวัลประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
ชนะเลิศนางทดสอบปี2562 ระบบปี2562วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทดสอบระบบโรงแรมวิลล่า โซลิธูท ภูเก็ต
รางวัลประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีข้อมูล
รางวัลประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ไม่มีข้อมูล
รางวัลประเภทนานาชาติ
ไม่มีข้อมูล