รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี

รางวัลประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
ไม่มีข้อมูล
รางวัลประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อันดับชื่อ-สกุลหลักสูตรมหาวิทยาลัยชื่อโครงงานสถานประกอบการ
รองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวจุรีย์พร สุวรรณวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การจัดทำระบบคิว-
รางวัลประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา
ไม่มีข้อมูล
รางวัลประเภทนานาชาติ
ไม่มีข้อมูล