รางวัลนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี


No Image
รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น
บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น จำกัด
คุณสุดาพรรณ สิงห์ทอง
กรรมการผู้จัดการ